BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Leyla ULUS
ÇOCUKLUK VE ERGENLİK NARSISIZMI
 
Narsisizm ile ilgili yapılan araştırmalar ve bu konuya ilgi her geçen gün artmaktadır. Günümüzde bu konuya ayrılmış binlerce internet sitesi vardır ve narsisizm; egoları, kibirleri ile rahatsız eden her tür birey için ortak kötücül bir terim olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Geçmişte bu konuyla ilgili yapılan çocukluk ve ergenlik çalışmaları her ne kadar sınırlı olsa da günümüzde araştırmacılar tarafından ilgi görmektedir. Çocukluk dönemindeki benmerkezci düşünme ve perspektif alma gibi becerilerdeki gelişim narsisizmin öğeleri sayılan kendine dönük olma ve kendi bakış açısından başka bakış açılarını görememe gibi özellikler açısından birbiriyle ilişkili görülmektedir. Ergenlik döneminde ise duygu dünyasındaki karmaşa ve sosyal alanlardaki çelişkili ilişkiler ergenlerin kendilerine dönük bir ruh hali içinde olduklarını ve egosantrik düşüncelerinin yoğunluğunu akla getirmektedir. Bu bakımlardan hem çocuklar hem de ergenler narsisizmin bazı özelliklerini gelişimleri gereği göstermektedir. Bunlar, narsisizm disfonksiyonu veya patolojisinin açık belirtileri olmadan, yani sömürücü olmadıkça, empati, kıskançlık, hak kazanma, diğer tanısal belirteçler arasında ifade edilmedikleri sürece normal narsisizmdir. Sömürü olmadan tutkusuzluk, hak sahibi olmayan yanılsamalar, utanmadan zararsızlık, kıskançlıktan kurtulma, yalıtılmaya yatkınlık, hayranlık uyandırma arzusu, ancak gerçekçi öz-bilinç anları ile öz-meşgul olma hakkını ayırma, sıcak ve etkileyici başka bir etkiye sahip olanların tutulması çocukluk ve ergenlik döneminde normal ve işlevsel olmayan narsisizm özellikleri olarak sıralanabilir. Ancak son yıllarda bilim insanları çocuk ve ergenlerde de narsisizm patolojik belirtilerini saptayarak normal dışı narsisizm tanılamaktadır. Bu araştırma normal gelişim sürecinde olan çocuk ve ergenlerde narsisizm normal mi yoksa gelişimlerinin bir parçası mı olduğunu tartışmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda öncelikle narsisizm konusu irdelenecek narsisizmin gelişimsel süreci aydınlatılmaya çalışılacaktır. Daha sonra ise narsisizm konusunda yapılan çocuk ve ergen çalışmaları literatürü gözden geçirilerek çocuk ve ergen narsisizmin ne olduğuna ya da ne olmadığına ışık tutularak araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Narsisizm, Çocuklukta Narsisizm, Ergenlikte Narsisizm 


Keywords: