BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüsna GÜLTEPE, Zeynep APAYDIN DEMİRCİ
ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNDEKİ OKUL ÖNCESİ DÖNEME YÖNELİK ÇOCUK KİTAPLARINDA DEĞERLERE YER VERİLME DURUMU
 
Türk eğitim sisteminin temel amacı, değerler ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda bireylerin gelişim özellikleri çerçevesinde ve her yaş döneminde değerlerin kazanılması açısından destekleyici çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. Birçok becerinin temellerinin atıldığı okul öncesi döneminde çocuklara temel değerleri kazandırmada, çocuk kitaplarının yeri ve rolü çok büyüktür. Bu nedenlerle bu araştırmanın amacı, çocuk kütüphanelerindeki okul öncesi dönemine yönelik çocuk kitaplarında değerlere yer verilme durumunu belirlemektir. Kitapların incelenmesi için nitel araştırma yöntemlerinden, içerik analizi kullanılmıştır. 2021-2022 yılları arasında Bilecik İli Çocuk Kütüphanesinde yer alan ve kütüphane sistemine kayıtlı okul öncesi döneme yönelik 422 çocuk kitabı değerlendirmeye alınmıştır. Kitapların değerlendirmesinde araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kitap İnceleme Formu” kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, okul öncesi döneme yönelik çocuk kitaplarındaki değer türü açısından en fazla sevgi değerinin en az ise adalet değerinin yer aldığı bulunmuştur. Çalışma grubunda yer alan okul öncesi döneme yönelik çocuk kitaplarından otuz dokuzunda on kök değerden herhangi bir değere yer verilmediği görülmüştür. Çocuk kitaplarında yer alan değerlerin yayın diline göre dağılımı incelendiğinde çeviri eserlerde en fazla dostluk değerine yer verilirken yerli eserlerde en fazla sevgi değerine yer verildiği görülmektedir. Ayrıca çeviri eserlerde en az vatanseverlik değerine yer verilirken yerli eserlerde en az adalet değerine yer verildiği görülmektedir. Çocuk kitaplarında yer alan değerlerin yayın yılına göre dağılımı incelendiğinde 2021-2017 yıllarındaki eserlerde en fazla yardımseverlik değerine yer verilirken en az adalet değerine yer verildiği görülmektedir. 2016-2012 en fazla dostluk değerine yer verilirken en az adalet değerine yer verildiği görülmektedir. 2011 yılı ve öncesindeki eserlerde ise en fazla sevgi değerine yer verilirken en az vatanseverlik değerine yer verildiği görülmektedir. (Bu araştırma, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilmiştir. ORCID NO: 0000-0001-9788-1585)

Anahtar Kelimeler: Çocuk Kütüphanesi, Okul Öncesi, Çocuk Kitapları 


Keywords: