BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Halil İbrahim KETEN, Gökhan EŞEL
ÇOCUK DERGİLERİNİN 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ: “KAYNAKLARIN BİLİNÇSİZCE TÜKETİLMESİNİN CANLI YAŞAMINA ETKİSİNİ ANALİZ EDER” KAZANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
İlk insanlar ile birlikte çevre insan etkileşiminin başladığı ve insanların ihtiyaçlarını bulundukları çevreden karşıladıkları görülür. İnsanlar çevreden faydalanırken doğada bulunan kaynakları sınırsız kabul ederek hareket etmişler ve sadece tüketimi amaçlamışlardır. Sanayi İnkılabı öncesinde insanların sınırsız tüketim arzularının olumsuz etkisi daha sınırlı kalırken, sonraki aşamada teknolojinin gelişmesi, fabrikaların inşası, hammadde ve enerji ihtiyacının artması ile doğada büyük değişimler meydana gelmiş ve insanlık zamanla kaynakların sınırsız olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Doğal kaynakların bilinçli bir şekilde tüketilmesi, gelecek nesillerinde bu kaynaklardan adil bir şekilde yararlanmaları ve kaynak kullanımında canlı yaşamlarının korunması gibi konularda bilinçli bireyler yetiştirmekle mümkündür. Çevreci bireylerin yetişmesinde çocukluk dönemleri oldukça önemlidir. Çocukların okulda ya da okul dışında karşılaştıkları çocuk dergileri onların bilinçli bireyler olmalarında yarar sağlayabilir. Bu çalışmada çocukların yetiştirilmelerinde önemli bir kaynak olan çocuk dergileri 6. Sınıf sosyal bilgiler dersinde yer alan “Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkisini analiz eder” kazanımı doğrultusunda incelenmiştir. Çalışma nitel bir araştırma olan doküman analizi yöntemiyle yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Çalışma herkesin rahatlıkta genel ağ ortamında ulaşabilecekleri Bilim Çocuk, Diyanet Çocuk, PTT Çocuk ve Mavi Kırlangıç dergilerinin 2021 ve 2022 yıllarında yayımlanan sayılarıyla sınırlı tutulmuştur. Dergilerde kaynakların bilinçsiz kullanımının canlıların yaşamları açısından olumsuz sonuçlarının olduğu, bu durumdan kaynaklı olarak birçok canlı türünün geçmişte neslinin tükendiği ve günümüzde biyoçeşitliliğin azalmaya devam ettiği ile ilgili konuların sıklıkla yer aldığı görülmüştür. Bu kazanım ile ilgili diğer çocuk dergileri de incelenerek sonuçlar karşılaştırılabilir. ( Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID ID: 0000-0003-1542-5506, 0000-0001-7050-7884 )

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Çocuk dergileri, Çevre, Doğal kaynaklar, 


Keywords: