BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Melek DÖNMEZ YAPUCUOĞLU, Meltem YALIN UÇAR
ÇEVRİMİÇİ ORTAMLARDA MÜZAKERE VE MÜZAKERECİ ÖĞRETİM YAKLAŞIMI UYGULAMALARI
 
Müzakere, geçmişi çok eskilere dayanan karşılıklı bir iletişim, tartışma, karar verme ve karşıt fikirlere saygı duyma gibi çeşitli değişkenleri içeren bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Tarihi antik çağlara kadar dayansa da, müzakereci demokrasi bağlamında müzakere 1970’lerde kullanılmaya başlanılmış. Müzakereci yaklaşımlar ve öğretim uygulamaları ise 1990’lardan bugüne eğitim süreçlerinde uygulanmaktadır. Değişen dünya algısı, gelişen teknoloji ve teknoloji kullanımının giderek yaygınlaşması ile birlikte bireylerin dünya vatandaşına dönüşmesi sonucunda, pek çok alanda olduğu gibi müzakere ve müzakereci yaklaşım uygulamaları çevrimiçi ortamlara taşınmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı, müzakereci yaklaşım uygulamalarından çevrimiçi müzakere kapsamında gerçekleştirilmiş çalışmaları ve bu bağlamdaki dokümanları inceleyerek ortaya çıkan kavramları açıklamaktır. Nitel araştırma modellerinden doküman incelemesi olarak yapılandırılan bu çalışmada müzakere, müzakereci yaklaşım ve çevrimiçi müzakereler bağlamında ortaya konulmuş çalışmalar derlenmiş ve bir araya getirilerek analiz edilmiştir. Bir derleme çalışması olarak yapılandırılan bu çalışmada, doküman incelemesi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen analiz sonucunda yedi tema ortaya konulmuştur. Ortaya çıkarılan bu temalar ilgili alanyazında ki dokümanlarda yer alan açıklama ve tanımlamalar bir araya getirilerek betimlenmiştir. Bu temalar; müzakere, öğrenme süreçlerinde müzakere uygulamaları, müzakereci eğitim programları, çevrimiçi müzakere, çevrimiçi müzakere uygulamaları, çevrimiçi müzakerenin özellikleri, müzakerenin olumlu ve olumsuz yönleri olarak ifade edilmiştir. Ayrıca, araştırmanın sonuçları ile birlikte müzakere ve müzakereci yaklaşım uygulamalarının çevrimiçi ortamlara taşınması olumlu ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığı vurgulanmıştır. ORCID NO: 0000-0002-9946-1397

Anahtar Kelimeler: Müzakere, Müzakereci Yaklaşımlar, Müzakereci Öğretim, Çevrimiçi Müzakere Uygulamaları 


Keywords: