BİLDİRİ DETAY

Vural ÇAĞLIYAN, H. Halil BAŞER, Şeyda BOZDAM
ÇEVRECİ ANLAYIŞIN YEŞIL SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERINE ETKISI: ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME
 
Çevresel kaygıların giderek daha önemli hale geldiği günümüzde, çevreye duyarlı ürünlere yönelik tüketici tutumları dikkat çekmektedir. Çevreye yönelik tehditler ve sağlığı tetikleyen durumlar, tüketicileri çevre dostu uygulamalara ve ürünlere daha çok yönlendirmektedir. Çevre bilincinin öneminin giderek hissedilmesi hem işletmeleri hem yöneticileri hem de pazarlamacıları bu konuda daha duyarlı olmaya zorlamaktadır. Özellikle son dönemlerde yeşil tüketici kavramının gündemde olması, işletmeleri bu tüketici kitlesinin taleplerine cevap verebilecek ürün ve hizmetleri üretmeye teşvik etmektedir. Bu hususta geri dönüştürülebilir ürünleri tüketme eğiliminde olumlu artışlar görülmektedir. Ürün seçimi, üretici seçimi ve satıcılar, çevresel kaygıların artması nedeniyle daha fazla önem kazanmıştır. Bu durumda, işletmeler çevre dostu bir yaklaşımla pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu süreçte yeşil pazarlama önem kazanmış ve çevreci bir anlayışla üreticilerin gündemini oluşturan bir kavram haline gelmiştir. Yeşil pazarlama uygulamaları dünya çapında yaygın olmasına rağmen, tüketici algıları ve tercihleri üzerinde yapılmış çalışma sayısı literatürde tatmin edici düzeyde değildir. Bu bağlamda çalışmada, çevreci anlayışın tüketicilerin yeşil satın alma davranışı üzerindeki etkisi üniversite öğrencileri özelinde değerlendirilmiştir. Tüketicilerin çevreci anlayışının çevreye duyarlı ürünleri satın alma davranışlarına etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Yüz yüze anket yöntemiyle elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 20.0 paket programı aracılığıyla analiz edilmiş ve sonuçlar yorumlanarak öneriler sunulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çevreci anlayışın yeşil satın alma davranışı üzerinde pozitif etkisinin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yeşil tüketim, Yeşil pazarlama, Çevre dostu ürün, Çevresel kaygılar 


Keywords: