BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serpil ÇÜRÜK, Halil İbrahim YILDIRIM
ÇEVRE EĞİTİMİNDE STEM YAKLAŞIMININ ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUM VE BİLGİ DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Bu araştırma çevre eğitiminde STEM yaklaşımının ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ve bilgi düzeyleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada yarı deneysel yöntem ve ön test – son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma Van’daki bir devlet ortaokulunda 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. 8. sınıf şubelerinden bir şube kontrol, bir şube deney grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmada uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kontrol grubunda 30, deney grubunda 30 öğrenci olmak üzere, toplam 60 öğrenci araştırmanın çalışma grubunda yer almıştır. Öğrencilerin çevreye yönelik tutum düzeylerini belirleyebilmek amacıyla “Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği” ve çevreye yönelik bilgi düzeylerini belirleyebilmek amacıyla “Çevre Bilgi Testi” kullanılmıştır. Araştırmada kontrol grubunda çevre eğitimi konuları öğrenci merkezli olarak, deney grubunda ise STEM yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın uygulama süresi 10 haftadır. Araştırma verilerinin analizinde Bağımsız Gruplar İçin t-Testi ve Bağımlı Gruplar İçin t-Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda çevre eğitiminde STEM yaklaşımının ve öğrenci merkezli çevre eğitiminin öğrencilerin çevreye yönelik tutum ve başarılarının gelişimine anlamlı seviyede katkısı olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın başında kontrol ve deney grubunun çevreye yönelik tutum ve bilgi düzeyleri benzerken, araştırmanın sonunda deney grubu öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ve bilgi düzeyleri kontrol grubu öğrencilerinden anlamlı seviyede daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç çevre eğitiminde STEM yaklaşımının öğrenci merkezli çevre eğitimine kıyasla çevreye yönelik tutum ve bilgi düzeyinin gelişiminde daha etkili olduğunu göstermektedir. Bu sonuca dayanarak çevre eğitiminde disiplinler arası ilişki kurmaya ve öğrendiklerini uygulayarak öğrenmeye imkan sağlayan STEM gibi yaklaşımların kullanılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi, STEM, Çevreye yönelik tutum, Çevreye yönelik bilgi 


Keywords: