BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yağmur ERKOÇ, Hürmüz Zümrüt FAKI, Zekavet KABASAKAL
CAM TAVAN SENDROMUNUN KADINLAR ÜZERİNE ETKİSİNİ İNCELEYEN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ
 
Günümüzde kadınlar iş yaşamında geçmişe göre daha aktif bir rol üstlenmektedir. Geçmişte evde ücretsiz bir işçi olarak çalışan kadınlar, zamanla birçok sektörde aktif olarak çalışmaya ve ücretli işçi statüsünü almaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak ekonomik bağımsızlık kazanmış, eğitim düzeyleri artmış ve böylece toplumda daha fazla söz sahibi olmuşlardır. Kadınların iş hayatına geçmesiyle birlikte sağladığı bu avantajların yanı sıra ilerlemelerine engel olan dezavantajlar da ortaya çıkmıştır. Kadınların iş hayatına atıldıktan sonra kariyer planlamalarını yaparken üst yönetici kademelerinde bir yer edinme arzu ve istekleri, mevcut sistem içerisindeki bir takım cinsiyet kalıpları ve önyargıları sebebiyle kırılmaktadır. Günümüzde kariyer basamaklarını tırmanmaya çalışan kadınların önemli bir kısmı bu psikolojik bariyeri dolaylı veya doğrudan olarak tecrübe etmektedir. Dünya geneline bakıldığında, kadınların iş yaşamında çalışma rolünün gittikçe artmasına rağmen kariyerlerinde ilerlemeleri aynı oranda yükselmediği görülmektedir. İş için yetenek, beceri, liyakat bakımından yeterli olmasına rağmen kadınların yükselmesini engelleyen birçok faktör vardır. Bunlardan biri de cam tavan sendromudur. Cam tavan sendromu, kadınların iş yaşamında yükselmesini engelleyen üzerlerine örülmüş hemen görülmeyen fakat hissedilen saydam bir hayali camdır. Literatürde cam tavan sendromu, cinsiyet temelli engellerden biri olarak görülmektedir. Bu kavram hiyerarşik yükselmenin haricinde aynı statüde olan kadınların daha az ücret almasını da kapsamaktadır. Kadınların kariyerini olumsuz etkileyen bu cam tavan sendromunun birçok farklı sebebi vardır.

Anahtar Kelimeler: Cam Tavan, Kariyer Engelleri, Kadın İşçiler 


Keywords: