BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ
ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ VE EKONOMİ İLİŞKİSİ: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ
 
Çalışma kültürü ile ekonomi arasındaki ilişki, her biri diğerini etkileyen ve şekillendiren karmaşık ve dinamik bir ilişkidir. Bu çalıma da çalışma kültürünün ekonomik üretkenliği ve büyümeyi nasıl etkilediğini ve ekonomik faktörlerin çalışma kültürünü nasıl şekillendirdiğinin incelenmesi şeklinde hazırlanmıştır. Çalışma kültürü ekonomik yönlendirmede önemli bir faktördür. Güçlü ekip çalışması, çalışan bağlılığı, yenilikçilik ve destekleyici bir ortam ile karakterize edilen pozitif bir çalışma kültürü üretkenliği, verimliliği ve kurumsal performansı artırabilmektedir. Sağlıklı bir çalışma kültürü, çalışanların memnuniyetini ve elde tutulmasını teşvik ederek daha yüksek düzeyde iş bağlılığı ve motivasyonun ortaya çıkmasına katkı sağlamaktadır. Bu durum hem bireysel hem de organizasyonel düzeylerde artan üretkenlik ve ekonomik büyüme anlamına gelmektedir. Ekonomik büyüme, işsizlik oranları ve gelir seviyeleri gibi ekonomik koşullar, iş fırsatlarını, ücret yapılarını ve çalışanların beklentilerini etkileyerek çalışma kültürünü etkilemektedir. İşgücü düzenlemeleri, vergilendirme ve sosyal refah programları gibi ekonomik politikalar da çalışma kültürünün şekillenmesinde rol oynamaktadır. Esnek işgücü piyasası politikaları bir girişimcilik ve risk alma kültürünü teşvik edebilirken, sağlam sosyal refah programları bir iş-yaşam dengesi ve sosyal uyum kültürünü teşvik edebilmektedir. Teknolojik yenilikler ve gelişmeler iş süreçlerini, iş rollerini ve istihdam modellerini dönüştürerek iş kültürü üzerinde etki yaratabilmektedir. Otomasyonun, yapay zekanın ve dijitalleşmenin benimsenmesi, beceri gereksinimlerinde, iş güvenliğinde ve iş-yaşam entegrasyonunda değişikliklere yol açmaktadır. Bu değişikliklerin, sürekli beceri geliştirme ve gelişen çalışma ortamlarına uyum sağlama ihtiyacı gibi çalışma kültürü üzerinde de etkileri bulunmaktadır. İş kültüründe örgütsel liderliğin çalışma kültürünü ve bunun ekonomik sonuçlarını şekillendirmedeki rolünü de unutmamak gerekir. Bir amaç duygusu geliştirmek, kapsayıcılığı teşvik etmek ve açık iletişimi kolaylaştırmak gibi etkili liderlik uygulamaları, çalışanların refahını ve kurumsal performansı artıran pozitif bir çalışma kültürü yaratabilir. Güçlü liderlik inovasyonu, üretkenliği ve rekabet edebilirliği destekleyerek ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir. Bu çalışmanın sonunda sonuç olarak, çalışma kültürü ile ekonomi arasındaki ilişkinin karmaşık bir yapısı olduğu ve karşılıklı olarak birbiri üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Çalışma kültürü üretkenliği, yeniliği ve çalışan memnuniyetini artırarak ekonomik sonuçları etkilemektedir. Ekonomik faktörler, politikalar ve teknolojik gelişmeler sırasıyla iş fırsatlarını, ücretlendirmeyi ve iş-yaşam entegrasyonunu etkileyerek çalışma kültürünü şekillendirmektedir. Etkili liderlik, kapsayıcılık ve iş yaşam dengesi, pozitif bir çalışma kültürünün teşvik edilmesinde ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesinde çok önemli bir role sahiptir. Politika yapıcılar, kuruluşlar ve bireyler çalışma kültürü ile ekonomi arasındaki ilişkiyi anlayarak ve besleyerek üretkenliği, refahı ve sosyoekonomik ilerlemeyi destekleyen ortamları beslemek, geliştirmek, istikrarlı bir hale getirme zorundadır. ORCID NO: 0000-0001-7925-5142, 0000-0002-5599-2399

Anahtar Kelimeler: Çalışma Kültürü, Çalışan, İstikrar, İşveren, Ekonomi, Kapsayıcılık 


Keywords: