BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selçuk DEMİR
BİREYSEL YENİLİKÇİLİK İLE HEDEF BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
 
Bilim ve teknolojideki değişimler, bireylerin ve kurumların değişimlere uyum sağlamalarını ve yenilikçi eğilime sahip olmalarını gerektirmektedir. Bireylerin; yeniliklere uyum sağlamasının diğer bir deyişle yenilikleri görüp benimsemesinin yanı sıra farklı ve yenilikçi fikirlere açık olmalarının, yenilik üretmelerinin ve ürettikleri bu yenilikleri uygulamaya aktarmalarının, kurumların verimliliği ve etkililiği açısından önemli olduğu bilinmektedir. Ayrıca kişilerin yenilikçi özelliklere sahip olmalarının, bireysel açıdan da önemi büyüktür. Bireylerin yenilikçi fikirler üretmesi ve davranışlarda bulunması, bazı durumlarda risk almalarını da gerektirmektedir. Dolayısıyla risk alarak yenilikçi davranışlar sergileyen bireylerin, hedeflere ulaşma konusunda bağlılık hissedecekleri düşünülmektedir. Hedefe bağlılık tutumunun ise hedeflere ulaşma konusunda bireylerin azimli ve kararlı olmalarına katkı sunduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, bireysel yenilikçilik algısı ile hedef bağlılığı arasındaki ilişkinin açığa çıkarılmasıdır. Çalışma, korelasyonel desen ile biçimlendirilmiştir. Araştırmanın evreni; Türkiye’de yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerden meydana gelmektedir. Çalışmanın örneklemini ise bu evrenden rastgele seçilen 152 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada, basit seçkisiz örnekleme yöntemi benimsenerek örneklem alınmıştır. Araştırmanın verilerine; “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” ve “Hedef Bağlılığı Ölçeği” vasıtasıyla ulaşılmıştır. Veriler, SPSS paket programıyla kayıt altına alınmış ve ilgili analizler verilere uygulanmıştır. Korelasyon katsayısı; öğrencilerin bireysel yenilikçilik ve hedef bağlılığı algılarının orta düzeyde, pozitif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişkili olduğunu göstermiştir. Regresyon analiziyle öğrencilerin bireysel yenilikçilik algısının, hedef bağlılığı algısını istatistiki açıdan anlamlı yordadığı tespit edilmiştir. ORCID NO:0000-0003-2904-6443

Anahtar Kelimeler: bireysel yenilikçilik, hedef bağlılığı, üniversite öğrencileri 


Keywords: