BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ratibe ÖZDEMİR
BİR İYİ OLUŞ MODELİ OLARAK PERMA: SİSTEMATİK BİR GÖZDEN GEÇİRME
 
Psikoloji bilimi 20.yy’ın ortalarına kadar hastalıklara ve hastalıkları gidermeye odaklanırken pozitif psikoloji akımıyla birlikte bireyin gelişimine ve olumlu özelliklerine yönünü çevirmeye başlamıştır. Pozitif psikolojinin temel konularından biri iyi oluştur. Literatürde birçok iyi oluş modeli vardır. Bunlardan biri de Martin Seligman’ın PERMA modelidir. PERMA ifadesi “olumlu duygular”, “bağlanma(akış)”, “ilişkiler”, “anlam” ve “başarı” (positive feelings, engagement, relationships, meaning, accomplishment) kavramlarının İngilizce karşılıklarının baş harfleriyle 5 boyuttan oluşturulmuştur. İyi oluş PERMA modelindeki tek bir bileşenle açıklanamamakta, her bileşenin iyi oluşa fayda sağladığı beş bileşenden oluşan bir yapıyı belirtmektedir. PERMA modeli, çok boyutlu yapısıyla iyi oluşu kapsamlı bir şekilde ele alınmasına katkı sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı iyi oluş modellerinden biri olan PERMA modeline ilişkin yapılan çalışmaları sistematik bir şekilde gözden geçirmek ve elde edilen bilgileri sentezlemektir. Bu araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi ve kategorik çözümleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada konu edinilen çalışmalar; Google Akademik, Researchgate, Central and Eastern European Online Library ve Wiley Online Library veritabanları üzerinde yürütülen literatür taraması sonucunda ortaya çıkmıştır. Veri tabanlarında “iyi oluş”, “PERMA”, “well- being”, “PERMA” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Bu konuya ilişkin 13 makale makale araştırması; çalışma grubu, çalışmada ele alınan değişkenler, araştırma yöntemi, veri toplama araçları, veri analizi süreci bakımından incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Perma, Pozitif Psikoloji, İyi Oluş 


Keywords: