BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Can AKTAN, Merve Deniz PAK
BİR GÜRUH HAREKETİ OLARAK LİNCİN SOSYAL MEDYADA YENİDEN ÜRETİMİ
 
İnsanlar içinde yaşadıkları kültür havzalarında pek çok farklı kültürel dinamiği bünyelerinde barındırırlar. Genetik özelliklerden inanç sistemlerine ve ideolojik bakış açılarına değin geniş bir çerçevede topluluklar arası farklılıklar görülebilmektedir. Din, dil, ırk, etnisite gibi ayırıcı etmenler ile bir bütün olarak kültürel çeşitlilik, geçmişten bugüne insanın yaşadığı farklı coğrafyalarda var olagelmiştir. "Farklılıkların zenginlik olduğu" anlayışı, çok-kültürcü yaklaşım dahilinde kapsayıcı bir anlama ve öneme sahip olmakla birlikte, günlük yaşam pratiklerinde ayırıcı unsurların çoğu zaman birer çatışma nedeni olduğu da yadsınamayacak bir gerçekliktir. Durum böyle olunca, mahalle baskısından toplumsal baskıya doğru genişleyen bir çerçevede, sosyo-kültürel olarak inşa edilen ve toplumsal zeminde ayrımcılığın yeniden üretilmesine konu olan beşeri nitelikler (inanç, milliyet, etnik köken vs.) konu özelinde bir temel teşkil etmektedir. Bireysel farklılıklar çoğu zaman tek başına görünür değilken sosyal bir grup içerisinde tutum, davranış, alışkanlık gibi yansımalarla topluluğun dikkatini çekebilir. Sosyal etki kuramının öne sürdüğü üzere, sosyal etkileşim ve sosyal baskı unsurları birbirinden bağımsız değildir. Sosyal psikolojide olduğu gibi insanlar birbirleriyle reel veya sanal ortamlarda etkileşime girdiklerinde, pek çok yönden standardize olabilirler. Bu aynılaşma hali ise kutuplaşmayı veya bireysel düzlemde linç olgusunu gündeme getirebilir. Siyasi, kültürel, sosyolojik pek çok temelde yansımaları ve örnekleri bulunan linç kültürü, son dönemde sosyal medyanın kişilere anonimlik imkanı tanıyan doğasından güç alarak bir güruh hareketi olarak neredeyse her gün karşımıza çıkmaktadır. Özetle, bu çalışmada linç olgusunun sosyal medyada neden ve nasıl yeniden üretildiği ele alınmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Linç olgusu, çokkültürtürlülük, sosyal medya 


Keywords: