BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Harun ŞAHİN, Nilgün AZEKEN, Muhammed Ali ÖZKAN
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR: SİSTEMATİK BİR DERLEME
 
Türkiye’de ilk olarak 1995 yılında kurulun Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM), üstün zekâlı ya da üstün yetenekli öğrencilerin örgün eğitimlerine ek olarak onlara akademik, sosyal ve sanat alanlarında destek olmaktadırlar. Aradan geçen 21 yılla birlikte BİLSEM’lerde öğretmenler ve öğrencilerin yaşadıkları birçok sorun ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada BİLSEM’e yönelik yapılan çalışmalar incelenerek öğretmen ve öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmış, BİLSEM’lerde öğretmen ve öğrenci sorunlarına yönelik yapılmış, ulaşılabilen yayın ve araştırmalar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Veri toplama tekniği olarak doküman analizi kullanılan araştırmada amaca uygun olarak alan yazın taraması; ULAKBİM, YÖK Tez Merkezi, EBSCO, SOBİAD ve Google Akademik veri tabanlarında “Bilsem”, “Üstün Zeka” ve “Üstün Yetenek” anahtar kelimeler girilerek gerçekleştirilmiştir. 1995 - 2021 tarihleri arasında konuyla ilgili ulusal dergilerde yayımlanmış çalışmalar, tezler, bildiriler ve diğer dokümanlar çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. Taramalar neticesinde öğretmen ve öğrenci sorunlarını içeren 45 makale, 14 tez, 1 bildiri ve 1 kitap çalışmaya dâhil edilmiştir. Veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Çalışma sonunda öğretmenlerin çoğunluklu olarak, malzeme ve fiziki ortam eksikliği, kalabalık sınıflar, çalışma saatleri, maddi olanaklar ve programın uygun olmaması gibi sorunlar yaşadıkları; öğrencilerin ise, beklentinin fazla olması, tempo yoğunluğu, arkadaş ortamından dışlanma, sürekli öğretmen değişimi ve altyapı yetersizliği gibi sorunlar yaşadıkları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: : Bilim ve Sanat Merkezi, BİLSEM Sorunlar, Üstün Yetenek 


Keywords: