BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yunus TUNÇ, Osman Tayyar ÇELİK
BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME: LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
 
Bilgi işlemsel düşünme, gelişen teknolojiyle birlikte 21. yy becerileri içerisinde yer almaktadır. Bilgi işlemsel düşünme becerisi, problemlerin çözümünde ve çevrenin anlaşılması açısından bireylere yardımcı olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, bilgi işlemsel düşünme ile ilgili Türkiye’de yazılan lisansüstü tezlerin kapsamlı ve bütüncül bir şekilde analizini yaparak mevcut durumu ortaya koymaktır. Araştırma verileri Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi veri tabanında kayıtlı 64 tez ile sınırlıdır. Araştırma, nitel araştırma yöntemi olan doküman incelemesi yoluyla yapılmıştır. Araştırma verileri içerik analizi kullanılarak, tezlerin yayımlanma yılı, türü, yöntemi, örnekleme yöntemi, örneklem sayısı, örneklem kademesi, kullanılan ölçekler, yapıldığı bölge, birlikte kullanılan değişken, veri toplama yöntemi, veri analizi yöntemi bölümlerini kapsayacak şekilde incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; çalışmaların çoğu 2019 yılında ve genellikle yüksek lisans düzeyinde yapıldığı, tezlerde genel olarak yarı deneysel yöntem kullanıldığı ve çalışmaların çoğunun öğrencilerle yapıldığı belirlenmiştir. Tezlerde en çok uygun örnekleme yöntemi ile örneklem belirlendiği ve veri toplama yöntemi olarak da en çok ölçek ve yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanıldığı tespit edilmiştir. Son olarak çalışmalar çoğunlukla iç anadolu bölgesindeki illerde yürütüldüğü tespit edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlara göre, ilgili alanda doktora düzeyinde çalışmalara ihtiyaç olduğu, farklı bölgelerde yapılacak araştırmaların sonuçların karşılaştırılmasına imkân sağlayacağı ve özellikle erken çocukluk dönemi çocukları ile ilgili çalışmaların artırılmasının önemli olacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi işlemsel düşünme, 21. yüzyıl becerileri, İçerik analizi 


Keywords: