BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sinem ŞAHNAGİL
BİLGİ ÇAĞINI YAKALAMA ÇABALARI IŞIĞINDA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE KAMU POLİTİKASI
 
En genel tanımıyla, toplumsal alanda ortaya çıkan sorunların çözümünde hükümetlere yol gösteren ilke ve eylemler olarak ifade edilen kamu politikası kavramının, Türk idare tarihindeki gelişimine bakıldığında “danışmanlık” işlevi ile başlayan sürecin “analiz” safhasına evrilmesi ile son bulduğu görülmektedir. Uzun bir gelişim sürecine sahip olan kamu politikasının ve politika analizinin bir çalışma alanı, meslek ve aynı zamanda uygulama alanı olarak işlev görmesi ise 2000’li yıllarla birlikte gerçekleşmiştir. Bu süreçte özellikle bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve kamu yönetimi anlayışındaki dönüşüm hesap verebilirlik, açıklık, şeffaflık, katılım, yönetişim gibi ilkeleri destekleyerek diğer birçok alan gibi kamu politikası döngüsünü de önemli düzeyde etkilemiştir. Vatandaşların taleplerini politika yapıcılara daha kolay şekilde ilettiği, politika süreçlerinde birçok yeni aktörle iş birliğinin ön plana çıktığı bu dönemde, karar ve politika oluşturma aşamaları başta olmak üzere politikaların uygulanması ve denetlenmesinde bilginin kullanılması ihtiyacı artmıştır. Bu durum ise politika oluşturma süreçlerinin bilgi çağına ve teknolojilerine daha fazla uyumunu gerekli kılmıştır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, kamu politikası çalışmalarının Türkiye’deki tarihsel kökeni ve gelişimini temel yaklaşımlar çerçevesinde açıklayarak, kamu politikası kavramının günümüze kadar geçirmiş olduğu dönüşümü ortaya koymaktır. Bu doğrultuda Türkiye’de kamu politikasının gelişimi tarihsel bir perspektifte ele alınmış, özellikle 2000’li yıllar sonrasında kamu politikasına yönelik artan ilginin arkasındaki sebepler analiz edilerek bilgi çağı ile birlikte ortaya çıkan dinamiklerin politika döngüsü üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Politikası, Kamu Politikası Analizi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 


Keywords: