BİLDİRİ DETAY

Yasemin KARAMEMİŞ, Adem POYRAZ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ALANINDA AKADEMİSYENLERLE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Öğretmede kullanılan yöntem, öğrencileri hedeflerine ulaşabilmek amacıyla izlenmekte olan en kestirme yol olarak ifade edilebilir. Bu çalışma, Beden Eğitimi ve Spor Alanında Görevli Olan Beden Eğitimi Öğretmeni ve Akademisyenlerin kullanmakta oldukları öğretim yöntemlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada çalışma evreni, 2017-2018 yılında, Ege Bölgesinde farklı illerdeki okullarda görevde bulunan 134 beden eğitimi öğretmeni ve 118 akademisyenden oluşmaktadır. Araştırmayla alakalı veriler Ünlü (2005) geliştirmiş olduğu anket formları kullanılmıştır. Çalışmada toplanan veriler Öncelikle demografik özellikler frekans ve yüzde dağılımlarıyla sunulmuş olup, anketteki her bir madde (soru) frekans, yüzde dağılımı, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleriyle betimlenmiştir. Diğer taraftan, katılımcıların öğretim yöntemlerine ilişkin görüşlerinin demografik özelliklere göre karşılaştırılmasında parametrik iki grup için bağımsız örneklemler için t testi ve ikiden fazla grup için ise tek faktörlü varyans analizi kullanılarak yapılmıştır. Öğretmenler ile ve akademisyenlerin öğretimde kullanmış oldukları yöntemlerin, en çok tercihte bulundukları yöntemin, sözlü açıklama; tercihen en az kullandıkları yöntemin ise, kompleks öğretim yönteminin olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenler ve akademisyenlerin görüşleri kapsamında öğrenciler tarafından en çok tercih edilen öğretim yönteminin, eşli çalışma yöntemi; en az tercihin ise, kendini değerlendirme yöntemleri olmaktadır. Öğretmenler ve akademisyenler tarafından en verimli neticeyi alabildiklerini düşündüğü yöntemlerin ise alıştırma yöntemleri olurken; medya destekli öğretim yöntemlerininse en düşük seviyede öğretim yönteminin olduğunu görülmüştür. Öğretmen ve Akademisyenlerin öğretim yöntemleriyle ilgili yeterlilik düzeyleri hususunda erkeklerin, haberdar olma düzeylerinde kadınların, en çok sorun bildirimlerine bakıldığında ise kadınların daha çok sorun bildirdiği görülmüştür. Özel öğretim yöntemleri dersi alanların almayanlara göre öğretim yöntemlerine yönelik bilgi düzeylerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuç olarak öğretmen ve Akademisyenlerin beden eğitimi alanında öğretim yöntemlerini kullanma düzeylerinin ortalamanın üzerine iyi derece kullandıkları söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Spor, Yöntem, Teknik, Strateji, Stil, Özel Öğretim 


Keywords: