BİLDİRİ DETAY

Mustafa ŞAHİN
BASKETBOLCU ERKEK ÇOCUKLARDA ANTROPOMETRİK VE FİZİKSEL PERFORMANS ÖZELLİKLERİNE BAĞIL YAŞ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada basketbol okullarına gelen çocukların doğdukları aya göre antropometrik ve fiziksel performans parametrelerindeki farklılıkların incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 7-16 yaş aralığında Spor İstanbul yaz basketbol okulları için gelen 369 erkek çocuk katılmıştır. Çocukların antropometrik özellikleri olarak boy, kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunlukları, el ve ayak uzunlukları, omuz genişlikleri incelenmiştir. Performans özellikleri olarak el kuvvetleri, gövde esnekliği, sıçrama özellikleri, ile sürat ve çeviklik özellikleri incelenmiştir. Çocuklar doğduğu aylara göre yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında doğanlar olarak ile yılın 1-2-3 ve 4. Çeyreklerine göre doğanlar olarak gruplandırılmış, gruplar arası antropometrik ve performans farklılıkları incelenmiştir. Çeyrekler arası farklılıklar One Way Anova testi ile, Yılın birinci ve ikinci yarısında doğan çocukların independent T testi ile karşılaştırmaları yapılmıştır. Çocukların ayak uzunluğu ve esneklik özelliklerinin çeyrek yaşlara göre farklı olduğu görülmüştür (p<0,05). Çocuklar 7-10 yaş, 11-13 yaş ve 14-16 yaş olarak gruplandırıldığında tüm gruplarda yaş arttıkça performansında arttığı görülmüştür (p<0,05). 7-10 yaş arası çocukların doğum ayı yılın ilk aylarında doğan çocuklar lehine antropometrik özellikleri ve el kuvveti parametrelerinde anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. 11-13 yaş çocuklarda bağıl yaşın antropometrik ve performans üzerine etkisinin olmadı görülürken, 14-16 yaşta el ve ayak uzunluğu parametrelerinde etkili olduğu görülmüştür. Sonuç olarak basketbolcu çocukların antropometrik ve performans özelliklerinin bağıl yaş etkisine maruz kaldığı söylenebilir. Bu etki yaş ilerledikçe azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bağıl Yaş etkisi, Basketbol, Antropometri, Fiziksel Performans 


Keywords: