BİLDİRİ DETAY

Aydın KARAÇAM
BASKETBOL HAKEMLERİNİN MESLEKİ HAZ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Hakemler için mesleki haz kavramı pozitif psikolojiden inşa edilmiş bir kavramdır. Hakemler için mesleki haz kavramı, hakemlerin hakemlik mesleğine yönelik duydukları ilgi, coşku, mutluluk, canlılık ve heyecan gibi olumlu duygusal hisleri içeren bir kavramdır. Çalışmanın amacı basketbol hakemlerinin mesleki haz düzeylerinin bazı demografik değişkenlerle birlikte incelenmesidir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma grubunu erişilebilir örneklem yöntemiyle oluşturulan 2018-2019 basketbol sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesinde faal olarak görev yapan %15’i (n = 71) kadın ve %85’i (n = 406) erkek olmak üzere 477 saha hakemi oluşturmuştur. Bu hakemlerin %52’si (n = 248) klasman, %32’si (n = 152) il ve %16’sı (n= 77) aday hakemdir. Araştırmaya katılan hakemlerin yaş ortalanması 26, hakemlik tecrübeleri ortalama 6 yıldır. Araştırmaya katılan hakemlere ölçek müsabakalarının olmadığı bir zamanda uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Karaçam ve Pulur (2018) tarafından geliştirilen “Hakemler Için Mesleki Haz Ölçeği” (HİMHÖ) kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi SPSS 21 programı kullanılarak yapılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin belirlenmesi için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, ikili karşılaştırmalarda t testi ve çoklu karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi (anova) testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p < .05 olarak alınmıştır. Araştırmada yapılan analizlerde basketbol hakemlerinin mesleki haz toplam puanları ile hakemlik seviyesi arasında klasman hakemleri lehine anlamlı fark bulunmuştur (p<.05). Hakemlerin cinsiyeti, eğitim düzeyleri, yaşları, kıdemleri ve yönettikleri maç sayıları ile mesleki haz düzeyleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p>.05). Sonuç olarak hakemlerin mesleki haz düzeylerinde hakemlik yaptıkları seviyenin önemli bir değişken olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Basketbol Hakemleri, Mesleki haz, Hakem 


Keywords: