BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çiğdem ŞENYİĞİT, İlhan SILAY
BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ ÜÇ AŞAMALI KAVRAM TESTİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Özet: Günümüzde öğrencilerin bilgiyi üreten ve yapılandıran konumunda olmaları için öğrenme sürecinde kavram yanılgılarının oldukça az olması ve bilgi şemalarının doğru kavramsal anlamalar çerçevesinde şekillenmesi hedeflenmelidir. Geleceğin öğretmeni sınıf öğretmeni adaylarının ilgili konulara ilişkin en az kavram yanılgısına sahip olmaları ve doğru kavramsal anlamayı gerçekleştirmiş olmaları beklenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının öğrenme sürecinde kavram yanılgılarının belirlenerek kavramsal anlamalarının tespit edilmesi önem taşımakta olup, üç aşamalı testlerin bu amaç ile kullanıma oldukça uygun olduğu belirlenmiştir. Çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının basit elektrik devreleri konusunda kavramsal anlamalarını belirlemek için üç aşamalı kavram testi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan sınıf öğretmeni adayları ile gerçekleştirilmiştir. Testin kapsam ve görünüş geçerliğini belirlemek için, alınan uzman görüşleri doğrultusunda yapılan revize işlemleri sonrasında 16 maddelik son hali elde edilmiştir. Testin madde ayırt edicilik ve güçlük indeksleri ile nokta çift serili korelasyon değerlerinin kabul edilebilir değerler arasında olduğu belirlenmiştir. Sadece madde ayırt edicilik indeksi .20’nin altında olan maddenin, alınan uzman görüşleri neticesinde testten çıkarılmasına karar verilmiştir. Böylece testin tüm analizleri kalan 15 madde üzerinden gerçekleştirilmiştir. Testte Puanlama-2 türü ile güven puanı arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuş olup, yanlış pozitif ve yanlış negatif değerlerinin %10’un altında kaldığı belirlenerek içerik ve yapı geçerliğinin sağlandığına ilişkin önemli göstergeler elde edilmiştir. Puanlama 1-2-3 türlerine, güven puanına ve testin tamamına ilişkin hesaplanan Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı değerleri sırasıyla .784; .809; .849; 741 ve .894 bulunmuştur. Gerçekleştirilen analizler neticesinde testin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni Adayları, Fen Eğitimi, Üç Aşamalı Test, Kavramsal Anlama 


Keywords: