BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ramazan ERTURGUT, Sude DIŞKAYA
BAŞARILI BİR LOJİSTİK ÜLKE PROFİLİ OLARAK ALMANYA’NIN LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ VE ALT BOYUTLARININ İNCELENMESİ
 
Global düzeyde artan mal ve hizmet ticareti, ülkeler arasındaki ticaretin sağlıklı ve verimli bir şekilde ilerleyebilmesi için lojistik faaliyetlerin önemini artıran bir durumu oluşturmuştur. Uluslararası ticaretin global düzeyde gelişmesindeki en önemli faktörlerden birisi lojistik sistemlerin varlığı ve verimliliğidir. Bu yönüyle uluslararası ticaret ve lojistik birbirini karşılıklı besleyen iki profesyonel uğraş alanıdır. Dünya ticaretinde lojistiğin öneminin bilincinde olmak rekabet avantajı sağlarken aynı zamanda ülkelerin ekonomik gelişmişlik ve kalkınma düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olmaktadır. Bu şekilde ülkelerin lojistik performanslarını artırmadaki önemi fark edilmiştir. Dünya Bankası Lojistik Performans İndeksi (LPI) Ulusal Düzeydeki Lojistik Performansın Dünya ölçeğinde izlenebilir olmasındaki en kabul gören araçlardan biridir. Bu indeksin gelişimine bakıldığında bazı ülkelerin performanslarının kurumsal ve sürdürülebilir bir görüntüye evrildiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın ağırlık noktası, başarılı bir lojistik ülke profili olarak Almanya’nın LPI bakımından gelişimsel sürecini LPI’nin alt boyutları bağlamında incelemektir. Almanya’nın lojistik performans endeksi incelenmeden önce lojistik performans endeksi ve bu endeksi etkleyen alt boyutlarına değinilecektir. Nitel araştırma Deseni’nin kullanıldığı araştırma sonuçları, Almanya’nın bazı alt boyutları bakımından çekirdek yetenekler edindiğini ve bunları kurumsal bir düzeyde idame ettirdiğini göstermektedir. Araştırma sonuçları aynı zamanda, ülkelerin özgün lojistik yetkinliklerine keşfedip bunlara yoğunlaşarak lojistik ve dış ticaret bakımından stratejik üstünlükler elde edebileceğine işaret etmektedir. ORCID NO: 0009-0003-8816-4236

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Lojistik Performans Endeksi, Almanya 


Keywords: