BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İbrahim Halil FIRTINA, İlknur AYAZ IŞIK, Şeyma Nur ÇELİK KAYA, Beyza Ayşe BAŞPINAR
BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE GÖREV YAPAN PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN CİNSİYET, MEDENİ DURUM, GÖREV YAPILAN OKUL/KURUM KADEMESİ, MESLEKİ TECRÜBE VE YAŞ DEĞİŞKENLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı Başakşehir ilçesinde görev yapan psikolojik danışmanların psikolojik sağlamlık düzeylerini; cinsiyet, medeni durum, görev yapılan okul/kurum kademesi, mesleki tecrübe ve yaş değişkenleri açısından incelemektir. Çalışmanın araştırma grubunu İstanbul ilinin Başakşehir ilçesinde görev yapan toplam 137 psikolojik danışman oluşturmaktadır. Bunlardan, 111’i kadın, 26’sı erkek; 81’i evli, 56’sı bekar olan; 8’i anaokulunda, 45’i ilkokulda, 37’si ortaokulda, 37’si lisede, 9’u RAM’da, 1’i halk eğitim merkezinde çalışan bireylerdir. 137 psikolojik danışman içinde mesleki tecrübesi 0-5 yıl arası olan 47 kişi, 6-10 yıl arası tecrübesi olan 51 kişi, 11-15 yıl arası tecrübesi olan 17 kişi, 16-20 yıl arası tecrübesi olan 11 kişi ve 21 yıl ve üzeri tecrübesi olan 11 kişi bulunmaktadır. Yine aynı grupta 20-30 yaş arası 60 kişi, 31- 40 yaş arası 53 kişi, 41-50 yaş arası 23 kişi ve 51-60 yaş arası 1 kişi vardır. Yapılan çalışmalar son yıllarda psikolojik sağlamlığa verilen önemin arttığını göstermektedir. Bu durumun nedenleri arasında pandemi, iklim krizi, savaş, göç gibi nedenler gösterilebilir. Psikolojik danışmanlar, bireylerin psikolojik iyi oluş seviyelerini yukarı taşımak adına çoğu zaman olumsuz yaşantılar ve/veya olumsuz hisler üzerinde çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu anlamda psikolojik danışmanların kendi psikolojik sağlamlıklarının verdikleri hizmetin kalitesinde etkili olduğu düşünülmektedir. Türkiye’de psikolojik sağlamlığı konu edinen çalışmaların azlığı göz önünde bulundurulduğunda bu çalışmanın alana faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır, veri toplama amacıyla Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sağlamlık, Psikolojik Danışman, Başakşehir 


Keywords: