BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Omca ALTIN
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ÖNLEME POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ
 
Tarihin en eski dönemlerinden beri dünya ülkelerinin birçoğunda görülen çocuk işçiliği, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun günümüzde de dünyanın pek çok ülkesinde farklı şekillerde varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere gelişmekte olan ve hatta gelişmiş ülkelerde de rastlanılan çocuk işçiliği küresel bir problem haline gelmiştir. Çocuklar üzerinde fiziksel ve ruhsal bakımdan ciddi olumsuz etkilere neden olan çocuk işçiliği sorunu bugün Avrupa Birliği’nin (AB) de üzerinde durduğu en önemli konulardan biridir. Özellikle AB çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında birçok politika ve düzenleme gelişmiştir. Bu çalışmada; AB’de çocuk işçiliği sorunu ve çocuk işçiliğinin mevcut durumu ele alınarak AB’nin çocuk işçiliği sorunu ile mücadele kapsamında geliştirmiş olduğu politikaların, düzenlemelerin çocuk işçiliğini önlemede ne kadar başarılı olduğu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmada; literatür tarama yöntemi tercih edilmiş ve konu ile ilgili güncel makale, kitap ve AB raporları incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda; AB’nin çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında birçok düzenleme yapmasına ve çeşitli politikalar geliştirmesine karşın çocuk işçiliği sorununu çözme konusunda istenilen düzeyde bir başarı sağlayamadığı ve çocuk işçiliğinin özellikle AB üye ülkelerinde ciddi boyutlara ulaştığı görülmektedir. AB’nin çocuk işçiliğini önlemeye yönelik geliştirmiş olduğu tüm bu düzenlemeler ve politikalar tek başına yeteri olmamakta ve çocuk işçiliği ile mücadelede toplumdaki tüm aktörlerin ortak ve etkin katılımları da gerekmektedir. Dolayısıyla toplumun da konuya daha fazla dahil olması, daha fazla bilinçlendirilmesi ve geliştirilen düzenlemelerin ve politikaların yöneticiler tarafından eksiksiz ve doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının takipçisi olmaları çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında son derece önemli olacaktır. Diğer yandan mevcut çocuk işçiliğine yönelik istatistiki çalışmalar ve araştırmalar yapılmalı, şimdiye kadar yapılan çalışmaların başarı durumları tespit edilmelidir. Çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında üye ülkeler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler ve diğer aktörlerde koordineli bir şekilde beraber hareket ederek çözüm yolları geliştirmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Çocuk, Çocuk İşçiliği, Çocuk İşçiliği ile Mücadele, Çocuk İşçiliğini Önleme Politikaları. 


Keywords: