BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Nuri KARDAŞ
ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA KAYGILARI ÜZERİNDE ROL OYNAMA TEKNİKLERİNİN ETKİSİ
 
Bu çalışmada rol oynama tekniklerinin iki dilli Arap öğrencilerin Türkçe konuşma kaygıları üzerinde rol oynama etkinliklerinin etkisi incelenmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada nicel araştırma modellerinden ön-son test ölçümlerine dayanan kontrol gruplu deneysel desen uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma gruplarını Bitlis’in Gölbaşı Beldes’inde Arap kökenli öğrencilerin eğitim gördüğü bir ortaokulun öğrencileri oluşturmaktadır. Arap kökenli öğrencilerin 22’si deney grubunu oluştururken 20’si kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney grubundaki öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen rol oynama teknikleri uygulanırken kontrol grubunda müfredata uygun sözlü anlatım eğitimi verilmiştir. Uygulamalar 2018-2019 öğretim yılı bahar döneminde 8 hafta boyunca Türkçe derslerinde sürdürülmüştür. Ön test son test verilerinin değerlendirilmesinde Türkçe Konuşma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçek ön test son test uygulamalarında sınıf içinde öğrenciler tarafından ön test ve son test uygulamalarında doldurulmuştur. Ön Test ve son test uygulamalarında uygulanan ölçekle toplanan verilerin analizinde istatistiksel analiz teknikleri kullanılmıştır (Verilerin analiz işlemlerinde nicel yöntemli araştırmalarda kullanılan IBM SPSS 20.0Statistics (Statistical Package for the Social Sciences 20.0) paket programı kullanılmıştır.) Normal dağılım gösteren verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Buna göre; deney veya kontrol grubunun kendi içerisinde ön test - son test farklarının belirlenmesi için “İlişkili Örneklemler t- Testi”; deney ve kontrol gruplarının ön-son test farklarının belirlenmesi içinse “Bağımsız Örneklemler t-Testi” istatistiği kullanılmıştır. Deneysel süreçler neticesinde rol oynama teknikleriyle yapılan eğitimin Arap kökenli iki dilli öğrencilerin Türkçe konuşma kaygıları üzerinde düşük de olsa olumlu yönde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe Konuşma Kaygısı, Arap, Türkçe Dersi 


Keywords: