BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlknur TARMAN, Çiçek EMİNANÇ
ANNELERİN ÇOCUKLARI İÇİN KULLANDIKLARI MUTLULUK ARTIRICI STRATEJİLER VE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Mutluluk, evrensel bir duygu olup neredeyse tüm insanların nihai amacı, herkesin ulaşmak istediği ve ona ulaşmak için çabaladığı bir kavramdır. Şüphesiz ki ebeveynler çocuklarının mutlu olmalarını isterler ve onları mutlu etmek için bir takım stratejilere başvururlar. Bu araştırmanın amacı, annelerin çocukları için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler ile yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın genel amacı kapsamında, annelerin çocukları için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler ve yaşam doyumlarının bazı demografik değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden korelasyonel (ilişkisel) model kullanılmış olup, örneklem grubunu 3-6 yaş çocuğu olan 298 anne oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Anneler Tarafından Kullanılan Mutluluk Artırıcı Stratejileri Belirleme Ölçeği ve Yaşam Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ilk olarak annelerin yaşam doyumu düzeyleri ve mutluluk artırıcı stratejiler düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler için ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri hesaplanmıştır. Daha sonrasında annelerin yaşam doyumu düzeyleri ile mutluluk artırıcı stratejiler düzeylerinin eğitim düzeyi, ekonomik durum ve çalışma durumu gibi değişkenlere göre farklılıkları incelemek için farklılaşma testleri olan bağımsız örneklemler için t testi ve tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Sonrasında annelerin yaşam doyumu düzeyleri ile mutluluk artırıcı stratejiler düzeyleri, anne yaşı ve çocuk yaşı arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi ve bağımsız değişkenin (mutluluk artırıcı stratejiler) bağımlı değişkeni (yaşam doyumu) yordama gücünü belirlemek amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Araştırma sonunda annelerin eğitim düzeyi ve ekonomik durumları arttıkça yaşam doyumu düzeylerinin arttığı, mutluluk artıcı strateji düzeylerinin ise ekonomik duruma göre anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Annelerin yaşam doyumu düzeyleri ile mutluluk artıcı stratejiler arasında ise pozitif yönde çok zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: mutluluk, yaşam doyumu, çocuk 


Keywords: