BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

M. Akif KIRAÇ, A. Serdar YÜCEL
AMATÖR VE PROFESYONEL FUTBOLCULARIN SİBER MAĞDURİYETLERİ VE FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ
 
İnsanların büyük ilgi duyduğu spor alanlarından biri olan futbolu oynayan amatör veya profesyonel futbolcular da siber zorbalığa maruz kalan mağdurlar arasındadır. Buradan hareketle çalışmamızda çeşitli değişkenlere göre, amatör ve profesyonel futbolcuların siber mağduriyetleri ve farkındalıklarına ilişkin tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini Elazığ ilindeki amatör ve profesyonel futbol kulüplerinde oynayan futbolculardan (n:450) oluşmaktadır. Bu futbolculardan rasgele yöntemle seçilen 334 futbolcu araştırma kapsamına alınmıştır ve örneklem oluşturulmuştur. Anket formları 10 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ve 14 maddelik “Siber Duyarlılık Ölçeği” ile “24 maddelik “Siber Mağduriyet Ölçeği” formlarıdır. Tanrıkulu ve arkadaşlarının (2013) geliştirdikleri 14 maddelik "Siber Duyarlılık Ölçeği" ile yine Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından (2012) geliştirilen 24 maddelik "Siber Mağduriyet Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Analiz kapsamında frekans ve yüzde dağılımları ve futbolculara ilişkin bazı bağımsız değişkenlere göre (cinsiyetiniz, yaşınız, medeni durumunuz vb.) farklılığının tespitinde tek yönlü varyans analizi (Anova) ile t- testi uygulanmıştır. Sonuç olarak; Medeni durum, meslek, klasman grubunun futbola başlama yaşının, internet kullanma amaçlarının, Siber (Sanal) Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarında bir etkisi görülmemiştir. 21-25 yaş aralığındaki futbolcuların Siber (Sanal) Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Futbolcuların Sanal mağduriyetlerinde ise; bekar, öğrenci, 16-20 yaş, ortaöğretim, 7-9 saat internet kullanan ve amatör ligde futbol oynayan futbolcuların sanal mağduriyetlerin daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuç olarak değişkenler incelendiğinde bu grubun internete girme olanakların daha fazla olduğu ve daha fazla internet kullandıklarından dolayı sanal mağduriyet yaşadıkları düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Futbol, siber zorbalık, siber mağduriyet 


Keywords: