BİLDİRİ DETAY

Ahmet YÜCE, Hakan KOLAYİŞ, Nuran KANDAZ GELEN
AMATÖR FUTBOLCULARIN ALGILARINA GÖRE ANTRENÖRLERİNİN LİDERLİK DÜZEYLERİ (KOCAELİ VE SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ)
 
En yaygın takım sporu olan futbolda başarı elde edilmesinde antrenörlerin futbolcular ile olan iletişimi oldukça önemlidir. Bu bağlamda futbolcular için rol model olan antrenörlerin birtakım sorumlulukları bulunmaktadır. Antrenörlerin futbolcuların motivasyonlarını sağlamak ve yüksek tutmak, ortak hedefleri olan bir ekip oluşturmak, öncüsü olduğu futbolcu grubunu etkisi altına tutmak gibi lider özellikleri barındırması başarılı olmasına katkı sağlamaktadır. Bu lider özelliklere sahip olan antrenörlerin aynı zamanda futbolcuların algılarında daha fazla saygınlığa sahip olmaları söz konusudur. Bu çalışma Bölgesel Amatör Lig futbolcularının takımdaki rollerine göre algıladıkları antrenörlerinin liderlik davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Kocaeli ve Sakarya illeri genelindeki Bölgesel Amatör lig futbolcuları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 2016-2017 yıllarında bölgede bulunan kulüplerde oynayan gönüllü 118 futbolcuya anket uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak Chelladurai ve Saleh (1980) tarafından geliştirilen ve Türkiye için geçerliliği-güvenilirliği test edilen Sporda Liderlik Ölçeğinin (Toros ve Tiryaki 2006) 40 maddelik “Sporcuların Antrenör Davranışı Algılama” anketi uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçekte liderlik davranışlarını içeren; eğitici ve öğretici davranış, demokratik davranış, otokratik davranış, sosyal destek davranışı ve pozitif geribildirim davranışı alt boyutları bulunmaktadır. Anketin birinci bölümünde yer alan demografik özelliklerin yer aldığı 17 maddelik sorulara, takımınızda kaptan olarak görev yaptınız mı? Ve yaptıysanız kaç yıl? Sorularını içeren 2 madde daha eklenmiştir. Anketlere verilen cevapların yüzdelik dağılımları ile frekansları ortaya koyulmuş, bağımsız örneklem t testi ve Anova testleri vasıtasıyla takım kaptanlığı deneyimi olan futbolcular ile olmayan futbolcuların arasındaki farklılıklar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Futbol, Liderlik Davranışları. 


Keywords: