BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selçuk DEMİR, Necati ÇOBANOĞLU
ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN ÖĞRETMENLERİN DEĞİŞİME AÇIKLIKLARINI YORDAMASI: ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Öğretmenlerin değişime ve yeniliklere açık olmaları, yeni gelişen durumlara uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktadır. Bilginin hızla yayıldığı ve arttığı bilgi ve teknoloji çağında, gelişen durumlara uyum sağlamanın örgütlerin hayatta kalması için önemli olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla okullarda yöneticilerin; yenilikçi fikirlere açık olmaları, bu konuda destekleyici ve özendirici davranışlar sergilemeleri önem kazanmaktadır. Bu araştırmada amaç; algılanan yönetici desteğinin, öğretmenlerin değişime açıklıkları ile ilişkisinin saptanmasıdır. Çalışmanın evreni; Şırnak ilinin İdil ve Güçlükonak ilçelerinde görev yapan öğretmenlerden meydana gelmektedir. Evrenden basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle 174 örneklem yansız bir biçimde seçilmiştir. Çalışmanın veri setine, “Yönetici Desteği Ölçeği” ve değişime açıklık ölçeğinin bir alt ölçeği olan “Öğretmenlerin Değişime Açıklık Ölçeği” vasıtasıyla ulaşılmıştır. Ölçekler, tek boyutlu yapıdadır. Veri setine; güvenirlik analizleri, betimsel istatistikler, korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Bu araştırmada; ölçeklerin güvenirliklerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin; yönetici desteği ve değişime açıklıklarına yönelik algılarının, orta düzeyin üzerinde olduğu bulunmuştur. Yönetici desteği ile öğretmenlerin değişime açıklığı değişkenlerinin orta düzeyde, pozitif ve anlamlı ilişkili olduğu belirlenmiştir. Regresyon analizi sonuçları; yönetici desteğinin, öğretmenlerin değişime açıklık tutumlarını pozitif olarak yordadığını açığa vurmuştur. Öğretmenlerin; değişime açıklık tutumlarındaki varyansın %13’ünün algıladıkları yönetici desteği ile açıklandığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin değişime açık ve yenilikçi olmalarını isteyen okul yöneticilerinin, öğretmenlere destekleyici bir tutum içerisinde hareket etmelerinin ve yenilikçi fikirleri ödüllendirmelerinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: yönetici desteği, öğretmenlerin değişime açıklığı, okul yöneticisi, öğretmen. 


Keywords: