BİLDİRİ DETAY

Cansev KARAKUŞ, Nihal YİĞİTALP
AKRAN ÖĞRETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS ÖRNEĞİ
 
Akran öğretimi erken çocukluktan üniversite öğrenimine kadar her yaşta kullanılabilecek bir yaklaşımdır ve akran destekli öğretim ortamlarının öğrencilere olan katkılarına dair çok sayıda araştırma mevcuttur. Bu araştırmada, bir meslek yüksekokulunun Çocuk gelişimi bölümü birinci sınıf öğrencilerinin almış oldukları “Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme” dersinin işlenişinde akran öğretiminin etkililiğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Önlisans programları öğrenci alırken sınıfların yarısı alanla ilgili meslek lisesi mezunu öğrencilerden, yarısı ise farklı tür liselerden mezun öğrencilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla, sınıftaki iki ayrı grubun akran öğretimine dayalı bir öğrenme-öğretme yaklaşımı benimsendiğinde dersin daha etkili olacağı öngörülerek çalışmaya başlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Çalışma, 2017-2018 eğitim öğretim bahar yarıyılında 68 Çocuk gelişimi birinci sınıf öğrencisi ile yedi hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri üç aşamada toplanmıştır: 1-problemin belirlenmesi ve analiz edilmesi, 2-planlamanın yapılması ve uygulanması, 3-planın değerlendirilmesi. Birinci aşamada, problemin belirlenmesi ve analiz edilmesi adına öğretim görevlileri ile görüşmeler ve derslerde öğrenci gözlemleri yapılması ve değerlendirilmesi sağlanmıştır. İkinci aşamada, akran öğretimine dayalı öğrenme-öğretme süreci gerçekleştirilmiştir. Üçüncü aşamada, süreç sonu genel değerlendirme yapılmıştır. Bu aşamada gözlemlere ve öğrencilerle yapılan görüşmelerin sonuçlarının analizine yer verilmiştir. Sonuçlar, akran öğretimine dayalı uygulamaların hem işbirliğini hem de özgüveni geliştirdiği için öğrenciler tarafından olumlu algılandığını göstermiştir. Akran değerlendirme sayesinde öğrencilerin kendi özdeğerlendirmelerini yapabildikleri ve empati kurdukları görülmüştür. Lisans ve önlisansta akran öğretimine ve akran değerlendirmesine dayalı uygulamalara daha fazla yer verilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akran öğretimi, Akran değerlendirme, Çocuk Gelişimi önlisans öğrencileri 


Keywords: