BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Davut KARAMAN
AİLE VE ÇOCUK REFAHI ALANINDA SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN SOSYAL HİZMET DİSİPLİNİ BOYUTUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Yoksulluk ülkemizde ve dünyada hissedilebilir bir sosyal sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Yoksulluğun çocuklar üzerinde şimdi ve geleceğe dair etkilerinin olduğu bilinmektedir. Yetişkin bireylerin yoksullukla ilgili travmaları çocuklara göre tolere etme becerilerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Yapılan bu çalışmayla yoksulluğun çocuk üzerindeki etkisi değerlendirilecek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen çocuk odaklı sosyal yardım uygulaması sosyal hizmet disiplini boyutuyla incelenecektir. Çocukların yararına oluşturulan sosyal yardım hizmetlerinin sosyal hizmet etik ilke ve değerlerini dikkate alarak profesyonel bir şekilde yürütülmesi gerektiği uluslararası kabul gören bir anlayıştır. Avrupa Sosyal Şartı’yla sosyal refah alanında üretilecek hizmetlerde sosyal hizmet yöntemlerinin kullanılması uluslararası anlamda kabul görmüştür. Bilindiği gibi ülkemiz bu sözleşmeye taraf olmuş ve kendi iç hukuk düzenlemelerini bu sözleşme hükümlerince yapmayı taahhüt etmiştir. Sosyal yardım sosyal hizmet mesleğinin en temel uygulamalarından biridir. Sosyal hizmet uzmanları sosyal yardım hizmetlerinin hak temelli bir anlayışla yoksul bireylere ulaştırılmasını sağlar ve insan onuruna gereken özeni gösterirler. Sosyal hizmet etik ilke ve değerlerini dikkate almadan uygulanan sosyal yardım hizmetlerinin çoğunlukla insan onuruna zarar verdiği bilinmektedir. Sosyal işlevselliğe dönük psikososyal ihtiyaçlara odaklanmadan yürütülen sosyal yardım hizmetleri sosyal yardım bağımlılığı oluşturmaktadır. Sosyal yardım bağımlılığı yoksul bireyin sosyal işlevini kazanması ve özgürleşmesinin önünde bir engel olarak durmaktadır. Bu çalışma yoksulluk tanımı ve yoksulluk teorileri ile yoksulluğu genel anlamda tanımamızı kolaylaştıracaktır. Yoksulluk ve sosyal yardım ilişkisi üzerinde durarak yoksullukla mücadele yöntemleri gözden geçirilecektir. Yoksulluğun çocuk üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. Çocuk refahı alanında çocuk yoksulluğunu doğrudan engellemeye yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yürütülen, ekonomik gerekçelerle korunma ihtiyacı olan çocuk durumunda değerlendirilen ve sosyo-ekonomik destekle ailesi ya da yakınları ile yaşamına devam etmesi sağlanan çocuklar için uygulanan sosyal yardım hizmetleri Avrupa Sosyal Şartı ve sosyal hizmet disiplini boyutuyla genel anlamda gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Sosyal Yardım, Korunma İhtiyacı Olan Çocuk, Aile ve Çocuk Refahı, Sosyal Hizmet, Avrupa Sosyal Şartı 


Keywords: