BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Senem BİLGİLİ, Hanifi PARLAR
AİLE İLETİŞİM KALIPLARININ EBEVEYN TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Aile toplumun en küçük yapısını oluşturan sosyal bir kurumdur. Ailenin en önemli işlevi, topluma yeni bireyler kazandırmaktır. İnsanlar ancak birbirleriyle düzenli iletişim kurarak, toplumun bir parçası olabilirler. Kişi, iletişimle ilgili belirli kalıpları ailede öğrenerek, toplumsal yaşama ilk adımları atar. Yaşamımızın ilk yıllarında öğrendiğimiz tüm iletişim becerileri, hayatımız boyunca bizleri etkileyecektir. Aile içerisinde çocuklar, ebeveynlerini rol model alarak, öğrendiklerini içselleştirirler. Bu nedenle yaşamın ilk yıllarında, bireyin ailesinden öğreneceği bu kazanımlar, hayatı boyunca onu etkileyerek, ondan sonraki gelecek kuşaklara da aktarılarak toplumun bütününe etki edecek bir etkiye sahip olması, konuyu daha da önemli kılmaktadır. Bu araştırma, 4-6 yaş grubu çocuğa sahip ebeveynlerin, aile iletişim kalıpları ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkiyi görebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmaya 315’i kadın, 73’ü erkek olmak üzere 388 kişi katılmıştır. Araştırma verileri, Aile İletişim Kalıpları Ölçeği, Ebeveyn Tutumları Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında SPPS programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri hesaplanmış, yanı sıra ölçekler arasındaki ilişkiler ile ölçek-kişisel özellikler ilişkilerini sınamak için Non-Parametrik testlerden, Spearman korelasyon testinden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları, çalışmaya katılan ebeveynlerin sahip oldukları aile iletişim kalıplarının, sergilemiş oldukları ebeveyn tutumları ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Katılımcı ebeveynlerin demografik özellikleri ile ebeveyn tutumu ve aile iletişim kalıbı arasındaki ilişki incelendiğinde ise, tüm kişisel özelliklerde ebeveyn tutum ölçeğinin ve aile iletişim kalıbı ölçeğinin farklı boyutlarında negatif ve pozitif yönde istatistiksel anlamda güçlü ilişkiler bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Aile İletişim Kalıpları, Ebeveyn Tutumu 


Keywords: