BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet AKIN, İnci SÜMELİ
AİLE İÇİ SORUNLARDA ARABULUCULUK ÖLÇEĞİ
 
Bu araştırmanın amacı; Aile içi Sorunlarda Arabuluculuk Ölçeğini geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Aile içi sorunlarda eşlerin yaşadıkları problemi kendilerine yardımcı olabilecek yakınlarıyla paylaşması ve onlardan destek beklemesi boşanma oranlarının azalmasına ve aile içi sorunların çözümüne katkı sağlayabilir. Günümüzde çekirdek aile yapısı modelinin giderek toplumda daha fazla görünür hale gelmesi, büyük aileyle ve akrabalarla ilişkilerin gerilemesi, bazı küçük sorunlarda bile eşlerin çözüm yöntemi bulmalarında zorluk yaşamalarına yol açmaktadır. Bu nedenle aile içi sorunlarda arabuluculuk olgusunu tekrar hayata geçirmek insanın yalnızlaştığı günümüzde oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Aile içi Sorunlarda Arabuluculuk Ölçeğini geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 150’si kadın, 58’i erkek olan 208 kişi üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde öncelikle aile içi sorunlarda arabuluculuk kavramı ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda 19 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuş ve bu maddeler gramer, anlaşılabilirlik ve aile içi sorunlarda arabuluculuk algısını ölçüp ölçmediği noktalarında incelenerek, sonuçta 19 maddelik uygulama formu elde edilmiştir. Aile içi Sorunlarda Arabuluculuk Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Aile içi Sorunlarda Arabuluculuk Ölçeğinin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Aile içi Sorunlarda Arabuluculuk Ölçeğinin yapı geçerliği, açımlayıcı faktör analizi ile güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 20 paket programı ile yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %41,79’unu açıklayan, öz-değeri 7,94 olan tek boyutlu ve 19 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .90 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .39 ile .83 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .92 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .37 ile .77 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Aile içi Sorunlarda Arabuluculuk Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile İçi Sorunlarda Arabuluculuk, Geçerlik, Güvenirlik 


Keywords: