BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gizem TULUK, Ezgi TAYLAN KOPARAN
AÇIKLAYICI HİKAYE YÖNTEMİNİN 5.SINIF MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTESİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ İNCELENMESİ
 
Ülkelerin refah ve gelişmişlik düzeylerin en önemli ölçütlerinden biri eğitim sistemleridir. MEB 2018 öğretim programında “fen okuryazarı” bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Fen bilimleri dersi yapısı itibariyle bazı konular bakımından soyut kavramların yer aldığı bir derstir. Eğer fen okur yazarı yetiştirmek temel gayemiz ise bu soyut kavramların öğrencilere kazandırılabilmesi için büyük gayret gösterilmeli ve alternatif öğretim yöntemlerinden yararlanılmalıdır. Fen bilimleri dersinde kavram öğretim yöntemlerinden bir tanesi de açıklayıcı hikayelerdir. Açıklayıcı hikayeler ile anlaşılması güç kavramların bile hikayeleştirme yoluyla kolayca kavrandığı görülür. Madde ve değişim ünitesi öğrencilerin kavram yanılgılarının çok olduğu bir ünitedir bu sebeple gerek kavram yanılgısını giderme gerekse kavram öğretimi konularında üzerinde çok çalışılmaktadır fakat alan yazın incelendiğinde bu konu kapsamında açıklayıcı hikayelere dayalı çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu çalışmanın amacı 5.sınıf öğrencilerinin madde ve değişim ünitesindeki kavram yanılgılarının açıklayıcı hikayeler ile giderilmesidir. Bu amaçla 2022-2023 öğretim yılında İstanbul ilinde bir ortaokulda 5.sınıfta öğrenim gören 45 kız ve 42 erkek öğrenci çalışmanın örneklemi olarak seçilmiştir. Bu çalışma karma desenli çalışmadır. Çalışmada kavram öğretimi için ön ve son testler kullanılmıştır. Çalışmada ön ve son test olarak başarı testi kullanılmıştır. Çalışmada açıklayıcı hikâyelerle ders işlenerek kavram öğretimi yapılmıştır. Sonrasında ise son test ile açıklayıcı hikayelerin kavram öğretimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Verilerin analizi SPSS paket programında yapılmıştır. Çalışmanın sonunda açıklayıcı hikayelerin kavram öğretiminde kullanımının kavram öğretimine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucun daha önce literatürde ortaya konulan çalışmaları destekler nitelikte olduğu gözlenmiştir. ORCID NO: 0000-0002-9548-8533

Anahtar Kelimeler: Açıklayıcı hikayeler, kavram öğretimi, fen eğitimi 


Keywords: