BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Oğuzhan YÜCEL
ABD-MEKSİKA İLİŞKİLERİNDE GÖÇ SORUNU
 
Bu çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika arasındaki ikili ilişkiler göç sorunu ekseninde incelenecektir. Bu noktada, göç sorunun nedenlerine ilişkin naçizane incelemeler yapılacak ve bu sorunun gerek iç politika gerekse diplomasi nezdindeki etkiselliği hakkında çıkarımlar yapılacaktır. Araştırmamızın odak noktasını oluşturan Meksika – ABD yönlü göç hareketlerinin arka planındaki motivasyonlarını değerlendirdiğimizde, genel olarak Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ndeki yer alan gereksinimleri nispeten daha iyi koşullarda karşılama güdüsünün yer aldığı görülmektedir. Bu doğrultudaki temel değişkenlerimizden biri ABD’nin, Meksika’ya oranla refah düzeyi daha yüksek bir ülke oluşudur. İki ülkenin GSYİH oranları karşılaştırıldığında; özellikle 1980’den sonra makasın açılmaya başlaması, bu argümanı temellendiren önemli bir unsurdur. Orta Amerika ve Meksika üzerinden, ABD’nin güney kara sınırı aracılığıyla gerçekleşen göç hareketleri, niceliksel ve karakteristik yönleriyle masaya yatırılarak, sözkonusu göç akışının tarihsel evrimi üzerine analizler yapılacaktır. Geçiş güzergahı konumunda olan Meksika’nın coğrafi ve jeopolitik konumuna vurgu yapılarak “Meksika Koridoru” kavramına açıklık getirilecektir. Demografik ve iktisadi veriler ışığında bahsedilen göç hareketlerinin teşvik unsurları ile gerçekleşen göç trafiğinin ilişkiselliği neden-sonuç bağlamında yorumlanacak ve son olarak göç olgusunun gerek ikili ilişkilerde gerekse iç politikada her iki ülke tarafından politik bir enstrüman olarak kullanıldığı hipotezi kanıtlanmaya çalışılacaktır. Bu doğrultuda, Donald Trump dönemine kadar gerçeklemiş olan göç oranları referans gösterilerek, sebep unsurları ile nedenselliğine literatürdeki çalışmalar ışığında dikkat çekilecektir. Göç diplomasisine ilişkin konular, hükümet yetkilerinin argümanları ile açıklanmaya çalışılacaktır. ORCID NO: 0000-0001-5314-7098

Anahtar Kelimeler: ABD, Meksika, Göç, Orta Amerika 


Keywords: