BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Raneem Najdat Mustafa ALTORK, Nail TANRIÖVEN
ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞININ KÜRESEL EKONOMİYE ETKİSİ KONULU YÜKSEK LİSANS TEZİNİN İNCELENMESİ
 
Birçok çalışmaya göre günümüz Uluslararası Sistemin üzerinde söz sahibi olmak ağırlıklı olarak ekonomik piyasaları veya popüler olarak Küresel Ekonomi olarak tanımlanan ilişkiler ağının kontrolünü elinde bulundurmak ile ilişkilidir. Her ne kadar ampirik olarak test edilmesi henüz olgunlaşmamış veya oturmamış ikili (dyadic) ilişkilerden dolayı zor olsa da, kimilerine göre Küresel Sistemin kontrolü dünyanın en büyük iki ekonomik gücü arasındaki rekabetin temelidir ve bu rekabet, sonunda yeni bir soğuk savaşa benzer bir ticaret savaşına yol açtığı düşünülmektedir. ABD küresel sistemi üzerindeki siyasi, askeri ve ekonomik üstünlüğünü devam ettirmek isterken bu mevcut hegemonik siyasetlerden sadece bir tanesidi ve Çin, kendisini bu sistemin zirvesine çıkarabilecek belki de geçiş döneminde çok kutuplu ve ardından daha stabil olarak kabul edilen iki kutuplu bir dünya sistemini tercih edebilir. ABD, dünyada liderlik edebilecek ekonomik bir gücünün devam ettiğini kanıtlamak isterken Çin, ABD'ye alternatif bir ekonomik güç olabileceğini kanıtlamayı tercih edebilir. Hem ABD ekonomisinin hem de Çin ekonomisinin maruz kaldığı krizler, doğrudan veya dolaylı olarak küresel ekonomiye yansımaktadır. ABD ticari korumacılık aracını harekete geçirerek hedeflerine ulaşmak isterken Çin, bu hedeflerle yüzleşebileceğini ve aynı şekilde karşılık verebileceğini kanıtlamak istemektedir. Özellikle iki taraf arasında ortak çıkarlar ve sorunlar olduğu için, dünyanın en büyük iki ekonomik gücü arasında anlaşma ve işbirliği olmadıkça küresel sistemdeki stratejik denge sağlanamaz. Bu çalışmanın amacı, ticaret savaşının küresel ekonomi, Amerikan ekonomisi ve Çin ekonomisi üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmanın verileri, küresel ekonomi, Amerikan ekonomisi ve Çin ekonomisi ile değişik göstergeler analiz edilerek toplanmış ve açıklayıcı analitik yaklaşıma göre analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre ticaret savaşını belirli amaçlara dayalı olarak dayatan ülkenin bu hedeflere ulaşması ve savaşı kazanması şart değildir. Ayrıca ticaret savaşının küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği ve etkisinin sadece hedef tarafa değil, değişen oranlarda tüm dünya ülkelerine yayıldığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ticaret Savaşı, ABD, Çin, Küresel Ekonomi, Soğuk Savaş, Hegemonya, Küresel Ekonomik Kriz 


Keywords: