BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa ÇAPRAZ, Semra UÇAR
7.SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ
 
Bu çalışmanın amacı; ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin eğitim-öğretim yılı içerisinde edindikleri matematik kazanımlarını ölçen, geçerliği ve güvenirliği sağlanmış matematik başarı testi geliştirmektir. Bu kapsamda 2018 yılı Matematik Öğretim Programı’nda yer alan yedinci sınıf matematik kazanımları alınarak bu kazanımlar içerisinden kritik olanlar belirlenmiştir. Kritik kazanımlardan yola çıkılarak her kazanımı temsil eden en az üç madde hazırlanmış olup 87 soruluk taslak kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla bir ölçme uzmanı, bir matematik eğitimi uzmanı, bir eğitim programı uzmanı ve üç ilköğretim matematik öğretmeninin görüşüne sunulmuştur. Uygun görülen 75 madde ile üç adet 25 soruluk ön uygulama formu oluşturulmuştur. Formlar ön uygulama ile yedinci sınıf öğrencilerine bir hafta süreyle uygulanmış, madde geçerlik ve güvenirlik analizleri ile her kazanıma ait en uygun soru maddesi seçilerek 28 soru belirlenmiş ve nihai başarı testi formu oluşturulmuştur. Başarı testi için asıl uygulama, Kayseri merkezde uygun örnekleme yöntemi ile seçilen dört ortaokulda yapılmıştır. Çalışmanın asıl uygulamasına 200 erkek ve 189 kız öğrenci olmak üzere 389 kişi katılmış, elde edilen verilerin analizi SPSS 22 uygulaması ile yapılmıştır. Madde ayırt edicilik indekslerinin anlamlılığı, bağımsız örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. Testin ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik indeksleri sırası ile 0.52 ve 0.62 olarak hesaplanmıştır. Oluşturulan matematik başarı testinin KR-20 güvenirlik katsayısı 0.895 ve Spearman – Brown güvenirlik katsayısı 0.996 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analizler doğrultusunda geçerliği ve güvenirliği çeşitli testlerle sağlamış, orta güçlükte ve yüksek ayırt ediciliğe sahip standart matematik başarı testi elde edilmiştir.(İş bu çalışma 1. sırada yer alan araştırmacının yüksek lisans çalışmasından türetilmiştir).

Anahtar Kelimeler: Başarı Testi, Matematik Başarısı, Ortaokul Matematik Testi. 


Keywords: