BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice USLU KOCABAŞ , Kübra DEMİRBAŞ, Merve Nur TOSUN, Banu YÜCEL TOY
60-72 AYLIK ÇOCUKLARDA YARATICILIK İLE BENLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Günümüzde gelişmenin çok hızlı yaşanmasına paralel olarak, bu hıza ayak uydurabilme potansiyelinin bir kanalı olan yaratıcılık da güncel ve önemli konular arasında yerini almıştır. Konu ile ilgili çalışmalar, çocuklar ve yetişkinlerin yaratıcılıklarının kişilik açısından da incelenebileceğini ortaya koymaktadır. Kişilik ve benlik arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda, benlik algısı ve yaratıcılık arasında anlamlı bir ilişki olabileceği düşünülebilir. Bu araştırmada 60-72 aylık çocukların; yaratıcılık ve benlik algısı düzeylerinin belirlenmesi, bu düzeylerin cinsiyete göre nasıl dağıldığının saptanması ve yaratıcılıkları ile benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Belirlenen amaçlar doğrultusunda, nicel araştırma desenlerinden tarama deseni ve keşfedici korelasyonel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi seçkili örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme olarak belirlenmiştir. Araştırmada yer alacak çocukların, 60-72 aylık olmaları ve sosyoekonomik açıdan orta düzeyde ailelerin yaşadığı bölgelerde bulunan bir okulöncesi eğitim kurumuna devam etmeleri ölçüt olarak alınmıştır. Bu çerçevede belirlenen araştırma örneklemi, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Döneminde İstanbul ilinde iki farklı okulöncesi eğitim kurumuna devam etmekte olan ve ölçütleri karşılayan 60 çocuktan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Erken Çocukluk Yaratıcılık Ölçeği ve Demoulin Benlik Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 26.0 aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. 60-72 aylık çocukların yaratıcılık ve benlik algılarının cinsiyete göre incelenmesinde ilişkisiz örneklemler t-testi analizleri yapılmış, yaratıcılıkları ile benlik algıları arasındaki ilişkiyi test etmek için ise Pearson Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, çocukların yaratıcılık puanlarının orta düzeyde olduğu; benlik algısı puanlarının ise yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Benlik algısı alt boyutlarını oluşturan öz-yeterlik ve öz-saygı puanlarının her ikisinin de yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar; 60-72 aylık çocukların yaratıcılık, benlik algısı, öz-yeterlik ve öz-saygı düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı yönündedir. Ayrıca, 60-72 aylık çocukların benlik algısı ile yaratıcılık düzeyleri arasında problem durumunu destekleyecek şekilde anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Benlik algısı, öz-yeterlik, öz-saygı, yaratıcılık, okulöncesi, çocuk 


Keywords: