BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilek KIRNIK
20. MİLLİ EĞİTİM ŞURASINDA TEMEL EĞİTİME ERİŞİMİN VE EĞİTİMDE NİTELİĞİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ALINAN KARARLARIN İNCELENMESİ
 
Ülkemizdeki eğitim sistemini geliştirmek ve eğitimin niteliğini artırmak için eğitim ve öğretim ile ilgili konuları inceleyerek mevcut durum analizi yapmak ve bir vizyon ışığında eğitime yöne vermek amacında yapılan Şuralar öneri niteliğinde kararlar almaktadır. Millî eğitim politikalarına etkili dokunuşlar yapmak amacıyla gerçekleştirilen Millî Eğitim Şûraları, mevzuat gereği Milli Eğitim Bakanlığının en yüksek danışma kuruludur. Alan uzmanlarından oluşan bu kurul okulöncesi eğitimden öğretmen yetiştirilmesine kadar oldukça geniş kapsamlı konuları ele almaktadır. Şura kararları eğitimin geleceğinin tespit edilmesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı 20. Milli Eğitim Şurasında temel eğitime erişimin ve eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik alınan kararların incelemektir. Nitel araştırmaya göre planlanan çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi, yazılı belgelerin içeriğini titizlikle ve sistematik olarak analiz etmek için kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir (Wach, 2013). Basılı ve dijital sistemde olan tüm belgeleri incelemek ve değerlendirmek için doküman analizi yöntemi kullanılabilir (Corbin & Strauss, 2008). Elde edilen veriler betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda bireylerin eğitim yaşantılarının temelini oluşturan temel eğitime erişimin ve niteliğinin sağlanmasına yönelik; şartlı eğitim yardımlarının miktarı artırılması, ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteğinin verilmesi, İhtiyacı olan öğrencilere araç gereç ve teknik bakım onarım desteği sağlanması, uzaktan eğitim, dijital altyapı ve alternatif erişim imkânlarını artıracak tedbirler alınması ve eğitimi destekleyici oyun alanı ile okul bahçeleri oluşturulması yönünde kararların alındığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: 20. Milli Eğitim Şurasında, Temel Eğitime Erişim, Temel Eğitimde Nitelik 


Keywords: